Lepingutingimused

Gourmet & Style veebipoe kasutamisega nõustute Gourmet & Style veebilehe kasutusreeglite ja -tingimustega ning annate nõusoleku selles toodud küsimustes Gourmet & Style veebilehe kasutusreeglite ja -tingimuste kohaselt käituda. Käesolevad kasutusreeglid ja -tingimused on Teie ja Gourmet & Style OÜ vahelise lepingu tingimused.

Gourmet & Style soovib Teile meeldivat külastust!

Teave veebilehe haldaja ja müüja kohta

Veebilehti www.gourmetstyle.eu haldab ja müügilepingud sõlmib Gourmet&Style  OÜ (registrikood 12002286), mis on registreeritud Eesti Vabariigis. Veebilehega seotud küsimustes palun pöörduge Gourmet & Style OÜ poole e-posti aadressil info@gourmetstyle.eu.

Veebilehel kajastuva info kohta

Gourmet & Style OÜ kontrollib hoolikalt veebilehel www.gourmetstyle.eu kajastuva info tõelevastavust, kuid ei garanteeri selle õigsust ega vastuta selle õigsuse eest. Gourmet & Style OÜ ei vastuta veebilehel www.gourmetstyle.eu kajastuva eksliku informatsiooni tõttu tekkida võiva kahju eest. Juhul kui veebilehel www.gourmetstyle.eu viidatakse mõnele teisele veebilehele, siis Gourmet & Style OÜ-le ei laiene nendel veebilehtedel kasutatavad tingimused ja reeglid. Viite tegemisega ei kaasne Gourmet & Style OÜ kaasvastutust.

Isikuandmetest ja privaatsusest

Gourmet & Style OÜ-l on õigus jälgida veebilehe www.gourmetstyle.eu külastajate veebikäitumist ning koguda kasutusstatistikat. Konto loomisega Gourmet & Style veebipoes annate Gourmet & Style OÜ -le nõusoleku Gourmet & Style veebilehe privaatsus- ja konfidentsiaalsusleppes toodud eesmärkidel seal nimetatud andmete töötlemiseks sh. nende kogumiseks, salvestamiseks, säilitamiseks ja analüüsimiseks. Andmeid ei edastata, avalikustata ega väljastata teistele isikutele, välja arvatud kui selleks on seaduslik kohustus, see on paljude veebilehe www.gourmetstyle.eu kasutajate huvides või selleks tuleneb vajadus seoses müügilepingu täitmisega. Müügilepingu sõlmimisel peate sisestama kohustuslike andmetena enda nime, e-posti aadressi, postiaadressi ja telefoninumbri. Samuti võib Gourmet & Style OÜ koguda muud asjakohast teavet, mille sisestamine ei ole kohustuslik.  Gourmet & Style kogub, salvestab ja säilitab kõigi müügilepingu sõlminute nime, isikukoodi, kauba nimetuse, kauba koguse, ostukuupäeva, ostusumma ja arvelduskonto numbri ning selle omaniku nime (isikuandmed). Müügilepingu sõlmimisega seoses kogutakse täiendavat teavet nagu arve esitamise aadress, kättetoimetamise aadress, kasutamisega seoses lepingu sõlmimise ja täitmisega seonduvaid andmeid.

Muudatused veebilehe dokumentides

Gourmet & Style OÜ võib aeg-ajalt uuendada ühepoolselt veebilehe www.gourmetstyle.eu kasutamist puudutavaid dokumente, et kajastada muutusi õigusaktides, teenustes või nt. kasutajate tagasisidest saadud soovitusi ja ettepanekuid.

Veebipoe kasutamise ja müügilepingu tingimused


1. Gourmet & Style OÜ veebipoe tingimused kehtivad kõigi isikute suhtes, kes kasutavad Gourmer & Style’i  veebipoodi, tellivad veebipoest kaupu ja on sõlminud kauba ostu-müügilepingu. Veebipood ei võimalda tehinguid sõlmida isikutel, kes on nooremad kui 18 eluaastat

2. Tingimustes ja müügilepingus sisalduvate sätete vastuolu korral lähtutakse prioriteetsuse määramisel müügilepingust. 

3. Veebipoest saab osta vaid kaupu, millel on link „Lisage ostukorvi“. Kauba hind ja saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda. 

4. Gourmer & Style OÜ’l on õigus veebipoes sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ja jätta tellitud kaup üle andmata järgmistel juhtudel:
kaup on laost otsa saanud või toodete tootmine on lõpetatud ning sellest informeeritakse ostjat;
kauba hinda või omadusi on veebipoes süsteemivea tõttu valesti kuvatud;
kui ostja ei täida müügilepingu tingimusi. 
Kui Gourmet & Style OÜ’l ei ole võimalik tellimust täita, võetakse ostjaga ühendust ja tagastatakse tasutud summa juhul, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha. 

5. Lehel Ostukorv saab soovi korral ostukorvi sisu muuta. Pärast tarneaadressi sisestamist ja tellimuse kinnitamist ostukorvi sisu enam muuta ei saa ning ostukorv tühjendatakse kaubast. Kui ostja katkestab tellimuse pärast tellimuse sisestamist, tuleb kaubad ostukorvi uuesti valida. Kui tellimus ja kontaktandmed on korrektselt täidetud, võib alustada maksmist. Pärast kauba lisamist „Ostukorvi“ on võimalik jätkata teiste kaupade sirvimist või sisestada tellimus.

6. Veebipoes saab tellitud kauba eest maksta tehes pangaülekande koostatud arve alusel.

7. Veebipoes esitatud tellimused vaadatakse läbi 2 tööpäeva jooksul.

8. Kaup edastatakse tellimuses sisestatud tarneaadressile posti teel. Teie poolt veebipoest ostetud kauba toimetame kohale kasutades erinevate kuller- ja postifirmade teenuseid.

Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

9. Ostjal on õigus taganeda müügilepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis. Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, peab ostja tagastama kogu komplekti.

10. Müügilepingust taganemise korral tuleb täita „Toote tagastuse“ vastav vorm Gourmet & Style veebipoes. Avaldus peab sisaldama järgmist infot: tagastatav kaup, tellimuse number ja arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda. Kauba eest tasutud summa (va kauba kohaletoimetamise kulu) tagastatakse tarbija arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest müüjani.

11. Kui pärast Kauba tagastamist müüja poolt teostatud kauba seisukorra kontrolli tulemusena selgub, et tagastamisele kuulunud kauba seisukord on halvenenud, tuleb ostjal hüvitada kauba väärtuse vähenemine. Müüja võib esitada sellekohase nõude hiljemalt ühe kuu jooksul arvates kauba tagastamisest. Ostja on kohustatud kauba väärtuse hüvitama juhul kui kaup on ostja poolt ümber töötatud, rikutud, koormatud kolmanda isiku õigustega jm juhtudel.

Erimeelsused

12. Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (ei vasta pakutud näidisele või on puudustega), esitada kaebus ja kaup tagastada. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab tarbija säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Gourmet & Style OÜ veebipoest. Müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.

13. Kõikidele veebilehel kajastuvatele lepingutele ja veebilehega seotud õigusküsimustele leitakse lahendus üksnes Eesti õiguse alusel.Veebilehe kasutamisega või veebilehe kaudu kättesaadavaks saadud teenuste või kaupadega seotud kõik vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel kasutades selleks Gourmet & Style  OÜ e-posti aadressi info@gourmetstyle.eu. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.

14. Puudusega kauba korral on ostjal õigus nõuda ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, juhul kui müüjal ei ole võimalik kaupa asendada;

15. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.

16. Kui kaubale on antud müüja või tootja poolt müügigarantii, sätestatakse vastavad tingimused kirjalikult.

17. Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet.

Kasutamistingimused

18. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.

19. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas  „Olen läbi lugenud „Lepingutingimused ja Pretensioonide esitamine ning nõustun nendega“, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub lepingus toodud Veebipoe kasutamise ja müügilepingu tingimustega.